Ordering Information and return

Return Policy

Simply contact us for a return. All other orders can be returned up to 30 days after the ship date for a full refund minus shipping and gift wrap charges. If you would like to return a product from your order simply send the unopened product back to the address below in its original sealed packaging. You can expect a refund within one billing cycle of our receiving your returned product. If shipping was free for your order it will be deducted from the credit we apply to your credit card. Please note, we do not accept returns for cosmetics and skincare items due to health reasons, please make your selections carefully.

Shipping cost is non-refundable for undelivered, unclaimed, returned and refused packages, unless we made an error.

Returns Should be sent to :

SCENT OF NORWAY Returns
Order # (Include your order number)
Lerstadvegen 155
Ålesund 6014
Norway

Payment Options

We accept Visa, Mastercard and Paypal.

Sorry, we cannot split payments onto separate cards or pay methods. Please note all charges and refunds are posted in US Dollars.

Waiting List

At 1Scentofnorway.no we stock over 8,500 discount fragrances, skincare and cosmetics every day. Many of these fragrances are discontinued or hard to find. Our buyers travel the globe to source these hard to find fragrances. Due to high demand, our inventory and pricing change daily. If you see a product in our store that is out of stock, simply check off the “Add” box next to the out of stock item and click “Email when available”. You will be promted for your email address. We will notify you by email when the item returns to stock.

Damage Claim

In the unlikely event that your order or part of your order arrives damaged, please email us immediately so we can notify UPS and file a damage claim. Please keep all packaging materials for five business days after notifying us and a replacement will be sent to you.

Cancellations

In order to provide our customers with the best shopping experience, our systems are automated and therefore orders cannot be cancelled after they are placed. If a cancel option appears next to your order in your order history section then you may cancel your order.

Coupons and Discount Codes

Occasionally we feature promotional coupons. (click here to receive coupons) Follow these simple steps for redeeming a coupon or discount code.

  1. On the “Proceed to Checkout” page, enter the code exactly as it appears, in the box next to “Coupon Code:”
  2. Click “apply” and your discount will be applied and shown at checkout.

Earn Rewards

Save even more while doing what you already do, buy fragrances at 1scentofnorway. We have set up a rewards program to allow you to earn extra discounts and show our appreciation for your loyalty. Earn one point for every dollar you spend. Earn 100 points and receive 2% off future orders, 500 points and earn 5% off future orders, 1000 points and earn 10% off future orders.

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er [SCENT OF NORWAY], [adress: Tranvågvegen 16, Fiskestranda 6035,Norway], [e-post: sales@1scentofnorway.no], [Tel:+4746211126], [organisasjonsnummer: 920169295], SCENT OF NORWAY

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til SCENT OF NORWAY.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

SCENT OF NORWAY kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan SCENT OF NORWAY reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal SCENT OF NORWAY levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi SCENT OF NORWAY melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • SCENT OF NORWAY et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom SCENT OF NORWAY ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til SCENT OF NORWAY uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

SCENT OF NORWAY er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra SCENT OF NORWAY fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. SCENT OF NORWAY har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom SCENT OF NORWAY ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra SCENT OF NORWAY. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som SCENT OF NORWAY ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for SCENT OF NORWAY at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at SCENT OF NORWAY oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom SCENT OF NORWAY ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre SCENT OF NORWAY til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom SCENT OF NORWAY ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis SCENT OF NORWAY nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet SCENT OF NORWAY om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom SCENT OF NORWAY godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor SCENT OF NORWAY kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi SCENT OF NORWAY melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra SCENT OF NORWAY.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. SCENT OF NORWAY kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. SCENT OF NORWAY har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. SCENT OF NORWAY rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes SCENT OF NORWAY eller forhold på SCENT OF NORWAY’S side, kan SCENT OF NORWAY i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. SCENT OF NORWAY vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

SCENT OF NORWAY kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper SCENT OF NORWAY sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

SCENT OF NORWAY kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. SCENT OF NORWAY kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter SCENT OF NORWAY en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan SCENT OF NORWAY kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan SCENT OF NORWAY belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke SCENT OF NORWAY faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti

Garanti som gis av SCENT OF NORWAY eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er SCENT OF NORWAY. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan SCENT OF NORWAY, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at SCENT OF NORWAY skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at SCENT OF NORWAY skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til SCENT OF NORWAY innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.